Küresel ve Bölgesel Çalışmalar

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Dünya akademik literatüründe önde gelen ülkelerinde Karşılaştırmalı Siyasal Analizler, Bölgesel Çalışmalar, Küreselleşme Analizleri, Strateji ve Diplomasi Çalışmaları Siyaset Biliminin alanının ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Gerek Anglo-Sakson akademik dünyasında, gerekse Kıta Avrupa’sı ülkelerinde Karşılaştırmalı Küresel Çözümlemeler akademik yönelimleri ve müfredattaki ağırlığı itibariyle önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle küreselleşme sürecinde, farklı bilim dallarından eğiticileri bünyesinde barındıran çalışma alanlarına ilgi giderek artmaktadır. Üstelik, dünyanın bugün gelmiş olduğu noktada, ülkemizde ve dünyada geleneksel olarak “uluslararası ilişkiler”, “siyaset bilimi”, “iktisat”, “sosyoloji”, “tarih” ve benzeri sosyal bilim dallarında ayrı ayrı ele alınan konuların artık bir bütünlük arz edecek şekilde birbiriyle yakından alakalı hale geldiği gözlenmektedir. Avrupa çalışmaları, ABD, Ortadoğu Analizleri, Asya, Kafkasya ve Balkanlar üzerine çalışmalar, küresel ekonomi-politik, milliyetçilik çalışmaları vb. alanlar da geleneksel disiplinler yanında yerlerini almış bulunmaktadırlar.

Küreselleşmenin olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarının ancak küresel bir perspektiften ve alt-bölgesel çalışmalarla ilişkilendirilerek anlaşılabilir bir nitelik kazandığı varsayımından hareketle; disiplinlerarası bir eksende yeniden tanımlanmış siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler çalışmalarının da öneminin artacağını öngörebiliriz. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok boyutlu ve çok katmanlı sorunların geleneksel sınırlar içerisinde kalınarak yada salt ülke-içi yada salt uluslararası bir sorun olarak algılayarak çözümleyebilmek mümkün görülmemektedir. Küresel, ulusal ve bölgesel sorunlar arasındaki ilişkilerin giriftleştiği günümüzde, tikel disipliner akademik/entelektüel donanım da yetersiz kalmaktadır.

Günümüz dünyasında karşılaştığımız bu tür gelişmelere bir yanıt vermek amacıyla, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, transdisipliner bir perspektiften ve kariyerinde belli bir noktaya gelmiş, entelektüel birikimi itibariyle küresel/bölgesel/ulusal gündemi izleme eğiliminden olan kamu sektöründe yada muhtelif sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyoneller için tasarlanmış bir içeriğe sahiptir.

Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı disiplinlerarası alanda ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Anabilim Dalı Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Atay AKDEVELİOĞLU
Telefon: (0 312)

Anabilim Dalı Sekreteri
Serap ÇAMALAN
Telefon: (0 312) 595 12 84
e-mail: 

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci/ANKARA
Tel:   (0 312) 595 12 84
Eposta:   kuresel@politics.ankara.edu.tr , kuresel.bolgesel@gmail.com
Web Sitesi:   http://kuresel.politics.ankara.edu.tr/