13 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

 

Sayı : 28352

YÖNETMELİK

 

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21 kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi            Sayısı

5/11/2009        27397