ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Medya ve İletişim Çalışmaları
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: 
İngilizce Yüksek Lisans Programı: Medya ve İletişim Çalışmaları kitle iletişimi ve yeni medya alanlarının  teorik ve pratik analizini yürütmeye ve bu alanlardaki faaliyetlerin nicel ve toplumsal etkilerini incelemeye yönelik tezli bir yüksek lisans programıdır.  Bu program genel olarak iletişimsel etkinliğin yapısı, işlevi ve insanlar ve kurumlar üzerindeki etkilerine odaklanarak medyanın yapısını ve işlevini analiz etmektedir.
Programın amacı öğrencilere iletişimin temel kavramlarını kavrama, bilimsel bir yaklaşım geliştirme, medya ve toplum arasındaki ilişkileri disiplinlerarası bir bakışla değerlendirme, alandaki sorunları tespit edip çözüm üretebilme yeterliği kazandırmaktır.
Program, gazetecilik, halkla ilişkiler veya televizyon gibi iletişim sektörlerinin farklı alanlarıyla ilgilenen adaylar ile bu alanlarda akademik kariyer planlayan adaylara uygundur.
Programı tamamlayanlar, kitle medyası ve toplumsal iletişim alanlarına eleştirel bir yaklaşım geliştirebilecek, sosyal bilimler alanında araştırma tasarlayabilecek, araştırma yöntemlerini öğrenecek ve medya ve iletişim alanındaki temel araştırma eğilimlerini ayırt edebileceklerdir.
Başvuru Süreci :Başvuru süreciyle ilgili bilgilere Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından ulaşabilirsiniz: http://sosbilens.ankara.edu.tr/
Ders ve Tez Süreci: Ankara Üniversitesi Lisansüstü eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar.

Anabilim Dalı Başkanı:
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Besime Pınar ÖZDEMİR

Anabilim Dalı web: http://ilef.ankara.edu.tr/staff/faculty/?lang=en

Anabilim Dalı Sekreteri:
Adile ŞAHİN-Özlem ÖZYURT BAYDEMİR
Tel: (0 312) 319 77 14 / iç hat 5255