ANABİLİM DALI HAKKINDA

Dünya ekonomisi özellikle son 30 yıldır hızla küreselleşmekte; başka bir değişle artan ve çeşitlenen uluslararası mal, hizmet ve faktör (özellikle sermaye ve teknoloji) hareketleri aracılığıyla ülke ekonomilerinin birbirlerine olan karşılıklı bağımlılığı ve yakınlaşması hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu bakımdan; bir yandan iktisadi gerçeklik giderek karmaşıklaşmakta, diğer yandan da bu iktisadi gelişmeler ve ilgili ulusal/uluslararası iktisat politikalarının sebep ve sonuçlarıyla ilgili iktisat kuramları ve görgül analizle hızla gelişmekte, çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Dolayısıyla, ekonomik aktörlerin ( tüketiciler, üreticiler, hükümet, merkez bankası, uluslararası kuruluşlar vb.) yurtiçi ve uluslararası mal, hizmet ve faktör (işgücü, para, sermaye, teknoloji vb.) ve döviz piyasalarındaki iktisadi davranışların ele alınması amacıyla geliştirilen kuramsal yaklaşımlar ve bu kuramların görgül sınanma yöntemleri günümüzde, yakın geçmiştekilere göre bile önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca özellikle 1980’li yıllarda ülkemizde başlayan ekonomik, sosyal, siyasal dönüşüm, son yıllarda Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin hızlanmış olması, Uluslararası Para Fonu ile ilişkilerin artması ve küresel dönüşüm böyle bir disiplinler arası programı zorunlu hale getirmiştir.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Anabilim Dalı’na bağlı olarak yürütülen Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı, mevcut iktisadi ve mali gelişmelerin üst düzeyde takip edilebileceği bir bilimsel zemin sağlamayı, bu alanda yetkin uzmanlar yetiştirmeyi ve bu alanda çalışan üst düzey yöneticileri hızla değişen ve gelişen dünya ekonomik, siyasal ve sosyal dönüşüm ve küresel bütünleşme süreçlerine uygun hale getirecek bilgi ve teknik donanıma sahip hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Türkmen GÖKSEL
Telefon: (0 312)
e-mail:  tgoksel@ankara.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisadi ve Mali Analiz Bölümü Cemal Gürsel Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA
Tel:
(0 312) 595 12 75
Eposta:
emap.mulkiye@gmail.com