2023-2024 GÜZ DÖNEMİ (14-18 AĞUSTOS 2023) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş başvurusunda bulunacak lisansüstü öğrencilerinin 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ya da belgeleri kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

1- Yüksek lisans programlarına, kayıtlı olduğu başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında sadece ilk yarıyılını tamamlamış; Doktora programlarına ise henüz yeterlik sınavına girmemiş öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

2- Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, başvuruda bulundukları lisansüstü programın 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için ilan ettiği ALES, YDS/YÖKDİL ve mezuniyet not ortalamasını sağlaması zorunludur.

3- Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu lisansüstü programdan en az üç (3) ders almış ve bu dersleri de başarıyla vermiş olması zorunludur.

4- Yüksek Lisans programları için asgari 70/100 veya 2.75/4.00 genel not ortalaması; doktora programları için asgari 75/100 veya 3.00/4.00 genel not ortalaması gerekmektedir.

5- Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından almış olduğu derslerin yatay geçiş yapmak istediği program tarafından eşdeğer olarak kabul edilmesi ve söz konusu derslerin kredi değerlerinin program kapsamında alması gereken derslerin kredi değerleri yerine sayılması, ilgili Anabilim Dalı Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla mümkündür.

6- 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kontenjan ilan edilmeyen lisansüstü programlar için yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz.

7- Tezsiz yüksek lisans ikinci ve uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim lisansüstü programlarına yatay geçiş yapılamaz.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Yatay Geçiş İstemi Başvuru Formu,

2-Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Not Döküm Belgesi” (Transkript),

3- Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış öğrenciliğine ilişkin son durumunu gösterir onaylı “Öğrenci Belgesi” (Yeterlik aşamasındaki Doktora öğrencilerinden, yeterlik sınavına henüz girmediklerini gösterir bir belge ibraz etmeleri istenir),

4-ALES belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

5-Lisans mezuniyeti not ortalamasını gösterir belge (Yüksek Lisans programlarına başvuracak öğrenciler için),

6- Yüksek Lisans not ortalamasını gösterir belge (Doktora programlarına başvuracak öğrenciler için),

7-YDS veya YÖKDİL sınavlarından alınmış Yabancı Dil belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

8-Başvuru sahibinin disiplin cezası bulunmadığına ilişkin kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nün onaylı yazısı.