YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURULARI (17-21 AĞUSTOS 2020) 
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü”nü düzenleyen 50.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş başvurusunda bulunacak lisansüstü öğrencilerinin 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerin, başvuruda bulunacakları lisansüstü programın 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için belirlediği ALES, YDS/YÖKDİL/TOEFL ve mezuniyet not ortalaması şartları ile birlikte kayıtlı oldukları lisansüstü programından en az üç (üç) ders olmak kaydıyla, aldıkları derslerden başarılı olmaları (Yüksek Lisans programları için asgari 2.75/4.00 genel not ortalaması; doktora programları için asgari 3.00/4.00 genel not ortalaması) şartını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından almış olduğu derslerin yatay geçiş yapmak istediği program tarafından eşdeğer olarak kabul edilmesi ve sözkonusu derslerin kredi değerlerinin program kapsamında alması gereken derslerin kredi değerleri yerine sayılması, ilgili Anabilim Dalı Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla mümkündür. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci almayan lisansüstü programlar için yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz. Yüksek lisans programlarına, kayıtlı olduğu başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında sadece ilk yarıyılını tamamlamış; Doktora programlarına ise henüz yeterlik sınavına girmemiş öğrenciler başvuruda bulunulabilirler. İkinci ve uzaktan öğretim programlarından birinci (örgün) öğretim programlarına yatay geçiş yapılamaz.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: (2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için)
1-Yatay Geçiş İstemi Başvuru Formu, 
2-Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Not Döküm Belgesi” (Transkript), 
3- Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış öğrenciliğine ilişkin son durumunu gösterir onaylı “Öğrenci Belgesi”, 
4-ALES belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı, 
5-Lisans mezuniyeti not ortalamasını gösterir belge (Yüksek Lisans programlarına başvuracak öğrenciler için), 
6- Yüksek Lisans not ortalamasını gösterir belge (Doktora programlarına başvuracak öğrenciler için), 
7-YDS, YÖKDİL veya TOEFL sınavlarından alınmış Yabancı Dil belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı, 
8-Başvuru sahibinin disiplin cezası bulunmadığına ilişkin kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nün onaylı yazısı.