Yatay Geçiş

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
MADDE 50 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları, ilgili anabilim/anasanat akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Öğrenci doktorada, yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapabilir.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılında yatay geçiş başvurusunda bulunacak lisansüstü öğrencilerinin 09-10 Ocak 2020  tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin, başvuruda bulunacakları lisansüstü programın 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı için belirlediği ALES, YDS/YÖKDİL ve mezuniyet not ortalaması şartları ile birlikte kayıtlı oldukları lisansüstü programından en az üç (üç) ders olmak kaydıyla, aldıkları derslerden başarılı olmaları (Yüksek Lisans programları için asgari 70/100 veya 2.75/4.00 genel not ortalaması; doktora programları için asgari 75/100 veya 3.00/4.00 genel not ortalaması) şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından almış olduğu derslerin yatay geçiş yapmak istediği program tarafından eşdeğer olarak kabul edilmesi ve sözkonusu derslerin kredi değerlerinin program kapsamında alması gereken derslerin kredi değerleri yerine sayılması, ilgili Anabilim Dalı Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla mümkündür. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılında öğrenci kontenjanı olmayan lisansüstü programlar için yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz. Yüksek lisans programlarına, kayıtlı olduğu başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında sadece ilk yarıyılını tamamlamış; Doktora programlarına ise henüz yeterlik sınavına girmemiş öğrenciler başvuruda bulunulabilirler. İkinci ve uzaktan öğretim programlarından birinci (örgün) öğretim programlarına yatay geçiş yapılamaz.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Yatay Geçiş İstemi Başvuru Formu,
2-Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış onaylı “Not Döküm Belgesi” (Transkript),
3- Kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nden alınmış öğrenciliğine ilişkin son durumunu gösterir onaylı “Öğrenci Belgesi” (Yeterlik aşamasındaki
Doktora öğrencilerinden, yeterliğe henüz girmediklerini gösterir bir belge ibraz etmeleri istenir),
4-ALES belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
5-Lisans mezuniyeti not ortalamasını gösterir belge (Yüksek Lisans programlarına başvuracak öğrenciler için),
6- Yüksek Lisans not ortalamasını gösterir belge (Doktora programlarına başvuracak öğrenciler için),
7-YDS veya YÖKDİL sınavlarından alınmış Yabancı Dil belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
8-Başvuru sahibinin disiplin cezası bulunmadığına ilişkin kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğü’nün onaylı yazısı.