Üniversitemiz Senatosu’nun 29.01.2013 tarihli ve 355/3024 sayılı kararıyla kabul edilen “Haklı ve Geçerli Mazeretler”in “Sağlıkla İlgili Mazeretler”ini düzenleyen 1.maddesinde zikredilen “Raporlar” (Değişik 30/04/2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı) bahsindeki “Öğrencilerin sağlık sorunları ile aldıkları istirahat raporlarının tümü, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, bilimsel ve idari usullere göre düzenlenmiş olduğu gözetilerek değerlendirilip onaylandıktan sonra kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar. Değerlendirmeye 1-Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı öğrenciler için verilen raporlar, 2-Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar alınır.” hükmü gereğince, lisansüstü öğrencilerimizin Müdürlüğümüze sundukları tek hekim imzalı iş görmezlik/istirahat raporları hakem kurum olarak Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğine iletilecektir. İş görmezlik/istirahat raporunun aslının veya bir örneğinin rapor tarihinde veya en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar ibraz edilmesi zorunlu olup,  süresi  içinde ibraz edilmeyen raporlara işlem tesis edilmeyecektir.

 

 

Bu ilan 27/01/2022 tarihinde yayınlanmıştır.