ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı:
Bilim ve Toplum Çalışmaları
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Bilim ve Teknoloji Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilim ve teknolojiyi felsefi, tarihsel, sosyolojik boyutlarıyla multi-disipliner ve bütünsel olarak ele alan ve doğrudan bilim ve teknolojiye ilişkin kurum ve kuruluşlarda görev alan / alacak personele yönelik lisansüstü bir programdır. Program, diğer yüksek lisans programlarında bulunmayan bilim politikalarına yönelik dersler içermesiyle ve bilimi konu edinmek bağlamında kapsayıcı özelliğiyle kendine özgü bir alan niteliğindedir ve bununla birlikte tezsiz yüksek lisans programı olmasına bağlı olarak tezli yüksek lisans programlarından farklı amaçlar taşımaktadır. Bu disiplinler-arası ortam, Batı’da “Science and Technology Studies” adı altında kurumsal ve akademik çatısına kavuşmuştur. Ülkemizin de ihtiyaç duyduğu bu program, “Bilim ve Teknoloji Çalışmaları” (BTÇ) olarak uyarlanmıştır.
Ülkemizin bilim ve teknoloji üretiminde takipçi olmaktan çıkarak üretici konuma yükselebilmesi için geliştirilecek ulusal bilim ve teknoloji politikalarının bilimsel temellere ve bu alanda eğitim almış uzmanlara ihtiyacı vardır. Bilim ve teknolojideki bütün gelişmeleri yakından takip etmek ve yönlendirmek üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, TÜBİTAK, TÜBA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumu gibi Türkiye’deki bilim ve teknolojiye yön veren resmî kurumlarda çalışacak yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacılar; ancak alanın gerek duyduğu ve Batı’da kurumsallaşmasını tamamlamış olan uygun bir eğitimle yetiştirilebilir. İşte “Bilim ve Toplum Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” bu tür bir eğitimin parçası niteliğindedir. Bu eğitime yönelik oluşturulacak program ile ülkemizde, üniversitelerde ve teknokentlerde gerçekleşen bilim ve teknoloji etkinliklerinin; sanayiyle, toplumla ve hukukla olan ilişkilerinin koordine edilmesini sağlayacak uzmanlar yetiştirilecektir. Böylece, üniversite – sanayi iş birliğinin düşünsel ve kuramsal zemini sağlanabilecektir. Bu uzmanlar dünya genelinde bilim ve teknoloji üzerine ülkemizin büyük oranda dışında kaldığı önemli tartışmaları kavrayıp takip edebilecek ve ilgili kurumlarda bu bilgilerini uygulamaya geçirebilecek düzeye geleceklerdir. Bilim ve teknoloji ile siyasal ve toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi etraflıca düşünen disiplinler-arası bir alan olarak Bilim ve Toplum Çalışmaları Programı, özellikle XXI. yüzyılın kritik sorunlarını çözmek için üzerinde durulması gereken bir alandır. Bilimsel zihniyetin toplumun bütün tabakalarına yayılmasına da katkı sunacak olan Bilim ve Toplum Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, alanında Türkiye’de Türkçe eğitim veren ilk programdır.
Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak dışında şart aranmayan bu programdan mezun olmak için öğrencilerin 10 ders ve bitirme projesi olarak 33 krediyi, normal koşullarda 3 dönemde (1,5 yıl) tamamlamaları gerekmektedir.

Akademik Kadro:
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)