ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
İnsan İlişkileri
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, toplumda hakim olan insan ilişkilerini makro ve mikro düzlemde  hem nicel hem de nitel teknikler aracılığıyla inceleyerek disiplinler arası ilişkileri kurmayı sağlamaktır.
Toplumsal ilişkilerin doğası ve bunları düzenleyen eğitim, hukuk, siyaset ve aile gibi kurumların yanı sıra  bu ilişkilerin içinde oluştuğu ekonomik-sosyal-kültürel yapı ve süreçleri inceleyerek, farklı disiplinlerin formasyonuna sahip olan ve bunları uygulayabilmek isteyenlere bilgi, beceri ve  yeterliliklerinin sistematik bir biçimde gelişmesine de katkıda bulunmaktır.
Bu program on ders ve bir dönem projesinden oluşur.

Bu programın öğrencilere kazandırdıkları:

 • Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve metodolojik bilgileri daha ileri seviyeye ulaştırır.
 • Kuramsal ve uygulamalı bilginin insan ilişkileri ve toplumsal sorunlar ile bağlantılarını kurar.
 • Kazandığı bilginin eleştirel değerlendirmesini  öğrenir.
 • Disiplinler arası çalışmaların nasıl yapılacağına dair bilgisini geliştirir.
 • Toplumlar ve kültürler arası farklılık ve benzerlikleri araştırmada bilimsel bilginin katkılarını öğrenir.
 • Farklı alanlardan gelen öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar.
 • Güncel kuramsal ve metodolojik tartışmaların ışığında ele aldığı sorunun analizini yaparak çözüm önerileri geliştirmeye çalışır.
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan güncel konular ve sorunların değerlendirmelerini yaparak özgün bakış açıları geliştirmeye çalışır.
 • Toplumsal gerçekliğin farklı boyutları arasında bağlantılar kurarak disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bir danışman rehberliğinde dönem projesi hazırlar.
 • Ele aldığı konu ve sorun özelinde, bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılacağı ve nasıl rapor edileceğini çeşitli ödevler ve dönem projesi hazırlayarak uygulama fırsatına sahip olur.
 • Bilimsel etik ilkelere uygun olarak davranır.
  Anabilim Dalı Başkanı:
  Prof. Dr. Melike KAPLAN
  Tel: (0312)
  e-posta: mkaplan@ankara.edu.tr