ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı: Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı; 4 ayrı program uygulayan bilim dallarından oluşmaktadır:
Hititoloji Bilim Dalı:
Hititoloji; M.Ö. II.binyılda Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller v.b.) inceleyip; transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleri ile Anadolu’nun bu tarihi dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans programımızda “Eski Hitit Dönemi Belgeleri, Çivi yazılı Arşivler, Çeşitli Mitolojik Metinler” derslerimiz bulunmaktadır. Doktora programımızda ise “Hitit Tarihi ve Kronolojisi, Hitit Tapınak Metinleri” derslerimiz bulunmaktadır.
Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı:
Latin Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Programları, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarını içermektedir. Programlar Latince bilgisi gerektirmektedir; ancak lisansını başka bir anabilim dalında tamamlayan öğrencilere, bir yıl süren “bilimsel hazırlık programı” ile gerekli düzeyde Latince bilgisine ulaşma olanağı tanınmaktadır. Lisansüstü derslerde, Klasik Dönem Roma Edebiyatından seçilen düzyazı ve şiir niteliğindeki Latince metinler okutulmakta, metin çözümleme çalışmaları yapılmaktadır. Derslerin amacı öğrencinin, Latin dili ve edebiyatı, Roma sanatı, arkeolojisi, dini, felsefesi ve tarihi alanlarında derinlemesine bilgi edinmesini sağlamak ve daha sonra seçeceği tez konusu ile ilgili ön çalışma yapmasına olanak tanımaktır.
Sumeroloji Bilim Dalı:
Sumeroloji Bilim Dalı; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı içerisinde yer alan bir filoloji branşıdır. Bu Anabilim Dalı’nda M.Ö. ±3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış olan halkların dilleri ve kültürleri hakkında araştırmalar yapılırken, öğrenciler çivi yazısının icadı, hangi evrelerden geçtiği, bu esnada ne gibi değişikliklere uğradığı, hangi halklar tarafından kullanıldığı gibi hususlarda bilgilendirilmektedir. Samî bir dil olan Akadca’nın Babil ve Asur lehçeleri ile bunun yanında Sumerce ve Urartuca üzerinde araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunlardan, özellikle Anadolu’nun yazı ile tanıştığı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda kullanılmış olan Eski Asur çivi yazısı ve lehçesi hakkında, orijinal belgeler de kullanılarak detaylı araştırmalar yapılmaktadır.
Yunan Dili ve Edebiyatı:
Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü programında tarih, destan, felsefe, retorik, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan’da verilen önemli yapıtlardan çeviriler ve metin çözümlemeleri yapılmaktadır. Bu çeviriler yapılırken Yunanca metinlerin tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırılabilmesi ve yorumlanması için Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı da incelenir. Böylece, öğrenci antik kaynaklardan ve modern kaynaklardan yararlanarak araştırma yapar ve bütünlüklü bir uzmanlık çalışması ortaya koyar. Yüksek lisans programımızda “Hellenizm ve Roma Çağları Küçükasya Tarihinin Önemli Meseleleri III/IV, Filolojiye Giriş I/II, Epigraphica Graeca III/IV, Şiir I/II” derslerimiz bulunmaktadır. Doktora programımızda ise “İleri Filoloji araştırmaları I/II, Hellenizm ve Roma Çağları Küçükasya Tarihinin Önemli Meseleleri V/VI, İleri Şiir İncelemesi I/II ve Epigraphica Graeca V/VI” derslerimiz bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Leyla MURAT KARAKURT
Tel : (0312) 310 32 80
Fakülte Faks: (0312) 310 5713
e-mail : ialbayrak@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri:
Gülperi BALCIOĞLU
Tel : (0312) 310 32 80/1194
Email:

Anabilim Dalı iletişim bilgileri:
Tel : (312) 310 32 80/1038-1185
Faks : DTCF (312) 310 57 13
Adres : T.C. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Atatürk Bulvarı No: 45  06100 Sıhhiye / Ankara

Akademik Kadro:
Hititoloji
Latin Dili ve Edebiyatı
Sümeroloji
Yunan Dili ve Edebiyatı