ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Felsefe
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

Sistematik Felsefe Ve Mantık Tezli Yüksek Lisans Programı
Program Hakkında
Sistematik Felsefe ve Mantık Doktora programı Yüksek lisans programında belirtilen hedefleri geliştirerek akademik topluluğa katılacak yetkinlikte öğrenci yetiştirmek için biçimlendirilmiştir. Bu hedefi gerçekleştimek için felsefenin alt dallarına (etik, estetik, siyaset felsefesi, metafizik, dil felsefesi gibi) ilişkin zengin bir ders içeriği hazırlanmıştır.

Amaç
Sistematik Felsefe ve Mantık Doktora programının birincil amacı üniversitelerimizin felsefe bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev alacak eleman yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Felsefe akımları, düşünürleri, problemleri ve felsefe literatürü hakkında bilgi sahibi olur. Çalışma alanındaki çevrelere dahil olma, tartışmalara katılma ve lisansüstü tezleri yönetme becerilerine sahip olur. Sürekli kendini yenileme, ders ve seminer verme ve çözümleyici düşünme tekniğini kullanma yetkinliğini kazanır.

Sistematik Felsefe Ve Mantık Doktora Programı
Program Hakkında
Felsefe Anabilim Dalı, Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı felsefi problemlerin sistematik incelenmesinin eğitimini  göz önünde bulundurarak yüksek lisans programını biçimlendirmiştir. Program felsefi sorunların sistematik incelenmesinin tarihsel bağlamları içinde ele alınması gereğinin bilincinde  olarak, zengin bir ders içeriği de sunmaktadır.  Üst düzey mantık eğitimi ise öğrencilerin felsefi  metinlerdeki savların tutarlılığını denetlemelerinde onlara kazandırmayı düşünülen diğer bir beceriyi temsil etmektedir.

Amaç
Felsefi problemlerin ve düşüncelerin akımlar ve düşünürler temelinde seçilen temel metinler aracılığı ile tanımlanması ve yorumlanması programın temel amacını oluşturmaktadır. Program ayrıca günümüz toplumsal/kültürel sorunlarının etkin çözümlerinin ele alınmasını da hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Felsefe akımları, problemleri ve düşünürler hakkında bilgi sahibi olur. Gündelik deneyimleri ve sorunları felsefi problematiğe dönüştürme ve akademik metin yazma becerisi kazanır. Felsefe alanındaki inceleme ve çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır. Sav oluşturma ve savların tutarlılığını denetleme yetkinliği ile felsefi kavramları gelişim ve değişim sürecinde ele alınmasını sağlayacak düşünsel donanımı kazanır.

Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
Program Hakkında
Felsefe Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Bilim Dalı felsefe disiplinin tarihi ile sıkı bir ilişki içinde olmasının yararlarını göz önünde bulundurarak yüksek lisans programını biçimlendirmiştir. Felsefi bilinç, anlık bir zaman dilimi içinde gerçekleşemez. Bu yüzden geçmişin engin kavramsal zenginliğinden yararlanmak, bu kavramsal zenginliği yorumlayarak açığa çıkarmak felsefi düşünümün olmazsa olmazıdır. Program bu entelektüel ve tarihsel ufuk genişliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Amaç
Felsefi düşünce etkinliğinin tarihsel bir bilinç dokusu içinde gelişebileceği inancını öne çıkararak, felsefe tarihinin farklı dönemlerini ve bu dönem temsilcilerin metinlerinin kapsamlı okunması ve yorumlanması programın temel amacını oluşturmaktadır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Felsefi kavramların dönemlere özgünlüğünün bilgisine sahip olur. Dönemler arası geçişlerdeki kavramsal çerçeve değişikliklerinin yorum bilgisine sahip olur. Felsefe tarihindeki temel metinlerin kapsamlı yorum bilgisine sahip olur.

Felsefe Tarihi Doktora Programı
Program Hakkında
Felsefe Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi Bilim Dalı felsefe disiplininde tarihsel olarak akademik nitelikleri ön plana çıkaracak şekilde doktora programını biçimlendirmiştir. Program, akademik olarak nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamakta ve öğrencilerinde felsefi bilinç geliştirmeyi amaç edinmektedir.

Amaç
Felsefe Tarihi Doktora Programı, Yüksek lisans programında belirtilen hedefleri geliştirmek ve akademik yeterliliğe sahip, kendi alanında, alanına özgün katkılar sunabilecek akademisyenler yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Felsefi kavramların dönemlere özgülüğünün bilgisine sahip olur. Dönemler arası geçişlerdeki kavramsal çerçeve değişikliklerinin yorum bilgisine sahip olur. Felsefe tarihindeki temel metinlerin kapsamlı yorum bilgisine sahip olur. Programdan mezun olan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası boyutta yapmış olduğu çalışmalarla alana özgün katkılar sağlar.

Bilim Tarihi Yüksek Lisans Programı
Program Hakkında
Bilim Tarihi, sistemli pozitif bilgi olarak tanımlanan bilimin tarih içindeki gelişimini inceleyen ve açıklayan bir disiplindir. Bunu yaparken, kuramların çeşitli çağlarda ortaya çıkışını ve kabul edilişini, bilim adamlarının bilgiyi üretme biçimlerini ve bunun toplumsal etkilerini, bilimin felsefe, din ve sanat gibi diğer düşünsel etkinliklerle ilişkilerini, bilim ve teknoloji ilişkisini, gündelik hayatta bilimin yerini ve önemini sorgulayarak bilimi bütün yönleriyle tanıtmaya çalışır. Son yıllarda ortaya çıkan bilim sosyolojisi ve bilim psikolojisi konularıyla da bağlantılı olarak bilimin özellikleri irdelenir. Bilim Tarihi Anabilim Dalı Lisansüstü Programı’nda bu temel üzerine, bir etkinlik olarak bilimin, onun ürünü olarak bilimsel bilginin anlaşılması ve ortaya çıkış koşullarının açıklanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

Amaç
Bilim Tarihi Lisansüstü Programı, iki yıllık yüksek lisans ve dört yıllık doktora programı olmak üzere verdiği eğitim süresince epistemoloji tarihi ve genel olarak da dünyaya / doğaya  bakış bağlamında bilimselliğin gelişim süreçlerini ve koşullarını bütünsel olarak kavrayabilmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için, lisansüstü program bilim tarihinin ve felsefesinin çeşitli alanlarına yönelik tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. Öğrencinin yüksek lisans ya da doktora tez aşamasına hazırlayacak ve onu destekleyecek gerekli temel bilgileri edinmesini sağlayacak nitelikte hazırlanmış olan dersleri almasının ardından hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin, bilim etkinliğini tarihsel olarak aydınlatacak, bilgi ve bilimle ilgili güncel sorunlara çözüm önerebilecek ya da çözüme katkı sağlayabilecek içerikte olması amaçlanır. Bu yönde, ‘bilim çalışmaları’ olarak adlandırılan (bilim tarihi, felsefesi, sosyolojisi ve teknoloji tarihi) alana özgün katkılarda bulunabilmek hedeflenir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Bilim tarihinin bir özel alanında edinmiş olduğu bilgileri araştırma ve özgün metin çalışmasıyla geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanında daha önce bilinmeyen yeni metinleri deşifre ederek dönemin bilim anlayışına yeni bir ışık tutar. 

Bilim Tarihi Doktora Programı
Program Hakkında
Bilim Tarihi, sistemli pozitif bilgi olarak tanımlanan bilimin tarih içindeki gelişimini inceleyen ve açıklayan bir disiplindir. Bunu yaparken, kuramların çeşitli çağlarda ortaya çıkışını ve kabul edilişini, bilim adamlarının bilgiyi üretme biçimlerini ve bunun toplumsal etkilerini, bilimin felsefe, din ve sanat gibi diğer düşünsel etkinliklerle ilişkilerini, bilim ve teknoloji ilişkisini, gündelik hayatta bilimin yerini ve önemini sorgulayarak bilimi bütün yönleriyle tanıtmaya çalışır. Son yıllarda ortaya çıkan bilim sosyolojisi ve bilim psikolojisi konularıyla da bağlantılı olarak bilimin özellikleri irdelenir. Bilim Tarihi Anabilim Dalı Lisansüstü Programı’nda bu temel üzerine, bir etkinlik olarak bilimin, onun ürünü olarak bilimsel bilginin anlaşılması ve ortaya çıkış koşullarının açıklanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

Amaç
Bilim Tarihi Tezli yüksek lisans programında verilen eğitim süresince epistemoloji tarihi ve genel olarak da dünyaya / doğaya bakış bağlamında bilimselliğin gelişim süreçlerini ve koşullarını bütünsel olarak kavrayabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için, lisansüstü program bilim tarihinin ve felsefesinin çeşitli alanlarına yönelik tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. Öğrenciyi yüksek lisans tez aşamasına hazırlayacak ve onu destekleyecek gerekli temel bilgileri edinmesini sağlayacak nitelikte hazırlanmış olan dersleri almasının ardından hazırlanacak yüksek lisans tezinin, bilim etkinliğini tarihsel olarak aydınlatacak, bilgi ve bilimle ilgili güncel sorunlara çözüm önerebilecek ya da çözüme katkı sağlayabilecek içerikte olması amaçlanır. Bu yönde, ‘bilim çalışmaları’ olarak adlandırılan (bilim tarihi, felsefesi, sosyolojisi ve teknoloji tarihi) alana özgün katkılarda bulunabilmek hedeflenir.

Program Yeterlilikleri Özeti
Bilim tarihinin bir özel alanında edinmiş olduğu bilgileri araştırma ve özgün metin çalışmasıyla geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanında daha önce bilinmeyen yeni metinleri deşifre ederek dönemin bilim anlayışına yeni bir ışık tutar.

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Işıl BAYAR BRAVO
e-posta:

Anabilim Dalı İletişim
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0.312) 310 32 80
Faks: (0.312) 310 57 13

Anabilim Dalı Sekreteri:
Yakup Gençtürk
Tel: (0.312) 310 32 80 / 1254
Faks: (0.312) 310 57 13

Akademik Kadro:
Bilim Tarihi
Felsefe Tarihi
Sistematik Felsefe ve Mantık