1- Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, ders aşamasını tamamladıktan veya mezun olduktan sonra not ortalamalarını yükseltmek amacıyla tamamlanması gereken kredi yükünün dışında kalan ve notu düşük olan derslerin çıkarılmasına ilişkin istemlerinin, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (Ö.İ.B.S), öğrencilerimizin mezun olduğunda not döküm belgelerinde başarısız oldukları derslerin otomatik olarak görünmemesi ve öğrencinin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma tarihleri arasında bırakma hakkı bulunurken, bu işlemin söz konusu tarihler arasında yapılmadan, ders yükü tamamlandıktan sonra yapılması nedeniyle reddine ilişkin ilke kararı alınmasına (12/03/2008 901/14 sayılı YKK).

2- Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenmeyen evrakın “Aslı Gibidir”i yapılmayacağına dair ilke kararı alınmasına (03/12/2008 944/3 sayılı YKK).

3- “İlgili Anabilim Dalları yüksek lisans ve doktora sınavlarında başarılı sayılma şartı olarak mülakat sınavından asgari bir puan almış olma şartı getirilebilirler. Bu durum başvuru öncesinde Enstitümüz Web sayfasında ilan edilir.“ şeklinde ilke kararı alınmasına (12/08/2009 988/52 sayılı YKK).

4- “Aynı adla farklı dönemlerde ders açılması durumunda OİBS sistemi söz konusu dersi farklı kodlarla tanımlayacaktır. Bu durum aynı dersi ikinci kez seçen öğrencilerin bu seçimini not yükseltmeye yönelik olarak seçtiği anlamına gelir. İkinci kez aynı adlı, ancak farklı dönemlerde yer alması nedeniyle farklı kodlu dersin seçilmesi hiçbir şekilde ilgili öğrenciye ilave kredi sağlamaz.

Aynı adlı dersin bir sonraki dönem açılmak istenmesi durumunda, bu dersin devamı niteliğinde bir ders açılması amaçlanıyorsa bunun adlandırmada dersin yanına I ve II şeklinde kodlama yapılması gerekir” şeklinde ilke kararı alınmasına (14/01/2010 1014/1 sayılı YKK).

5- Geniş bir özet (başka dilde) kabul edilmekle birlikte, Ankara Üniversitesinde Eğitim Dili Türkçe olduğundan Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tezlerin Türkçe olarak hazırlanması konusunda ilke kararı alınmasına (11/03/2010 1023/35 sayılı YKK).

6- Söz konusu yönetmeliğin 18. maddesine göre, kayıt yenileme işlemi, belirlenen katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün tespit ettiği kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle mümkün olmaktadır. Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 27/k maddesi uyarınca, Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işleminin ard arda veya aralıklı olarak iki defa, 27/j maddesi uyarınca ise ikinci öğretimde kayıt yenileme işleminin süresince yerine getirilmemesi durumunda öğrencinin programdan kaydının silinmesi gerekmektedir.

Tezli yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora öğrencileri haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini birinci defa yerine getirmediğinde, yükümlü olduğu katkı payını kayıt yenileme dönemi içinde ya da dışında Enstitü tarafından tespit edilen banka hesabına yatırması kaydıyla ve talep etmesi durumunda kendisine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler Enstitü tarafından verilir. Ancak, öğrencinin aynı programda ikinci defa kayıt yenileme işlemini yerine getirmemesi durumunda kendisine yukarıda belirtilen belgeler verilmeyeceği gibi, kayıt yenileme döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencinin kaydı derhal kayıtlı olduğu programdan silinir.” konusunda ilke kararı alınmasına (01/07/2010 1040/45 sayılı YKK). (Bu ilke kararı 27/06/2018 tarih ve 1529/12 sayılı karar ile iptal edilmiştir).

7- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43/2. maddesi uyarınca doktora tez jüri üyelerinden “en az bir üyenin başka bir Yükseköğretim Kurumunun öğretim üyesi” olması, 31/2. maddesine göre ise yüksek lisans tez jüri üyelerinden “en az bir üyenin Yükseköğretim Kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalı veya başka bir Yüksek Öğretim Kurumu öğretim üyesi” olması zorunludur.

Bu nedenle doktora tez jürisi yedek üyelerinden birinin “başka bir Yükseköğretim Kurumu öğretim üyesi” olması, yüksek lisans tez jürisi yedek üyelerinden birinin ise Yükseköğretim Kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalı veya başka bir Yükseköğretim Kurumu öğretim üyesi olması gerektiği konusunda ilke kararı alınmasına (28/05/2010 1034/95 sayılı YKK).

8- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği “öğrencilik hakkının saklı tutulması” koşullarını belirlemiştir. Söz konusu yönetmelik uyarınca öğrencinin mazeret beyanı ile “tez süresine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ekleme” yapılması mümkün değildir.

Öğrencilerimizin Senato kararıyla belirlenen geçerli mazeret beyan etmeleri durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, bir dönemden az olmamak üzere, öğrencilik haklarının saklı tutulmasının mümkün olabileceği konusunda ilke kararı alınmasına (02/06/2010 1035/95 sayılı YKK).

9- Doktora Yeterlik sınavı Enstitü akademik takviminde belirtilen tarih aralığında gerçekleştirilir. Geçerli mazeret beyan eden ve bu mazereti Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler için bu tarih aralığını takip eden ay içinde bir mazeret sınavı takvimi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Bu yeterlik sınavına da girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecektir. Konusunda ilke kararı alınmasına (02/06/2010 1035/96 sayılı YKK).

10- Aşağıdaki hükümler tezsiz yüksek lisans ve II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dönem projesini düzenlemek içindir:
a) Dönem projesi en erken 3. dönem seçilebilir,
b) Dönem projesi seçilmesi durumunda, danışman dönem sonunda başarılı ya da başarısız notu vermek durumundadır. Not girilmemesi halinde öğrenci başarısız sayılır,
c) Dönem projesinden başarısız not alan öğrenci, bu dönemi takip eden dönemde de dönem projesi dersini seçmek zorundadır,
d) İkinci kez dönem projesinden başarısız notu alan öğrencinin kaydı silinir,
e) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciler ders ya da dönem projesi seçmeden kayıt yenileyemezler,
f) Tezsiz yüksek lisansta iki, II. öğretim tezsiz yüksek lisansta bir defa kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencinin kaydı silinir.
Konusunda ilke kararı alınmasına (08/11/2010 1059/1 sayılı YKK).

11- İngiltere’de Yüksek Lisans  ve Doktora yapan öğrenciler için not çevrim tablosunun aşağıdaki şekilde olması konusunda ilke kararı alınmasına (20/01/2011 1077/52 sayılı YKK).

1 St

A

70-100

AA

90-100

3,67-4

2/1

B

60-69

BA

85-89,99

3,5-3,66

2/2

C

55-59

BB

80-84,99

3,0-3,49

3 cd

D

50-54

CB

75-79,99

2,5-2,99

 

E

40-49

CC

70-74,99

2,0-2,49

12- İran’da Yüksek Lisans  ve Doktora yapan öğrenciler için not çevrim tablosunun aşağıdaki şekilde olması konusunda ilke kararı alınmasına (20/01/2011 1077/53 sayılı YKK).

Not Çevrim Tablosu

13- 6111 Sayılı Kanunun, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Kanununda yaptığı öğrenim ücretiyle ilgili değişiklik sonrasında, öğrencilerin her biri için farklı öğrenim ücreti ödemesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerin getireceği dekontla öğrenim ücretinin takibi bu nedenle imkansız duruma gelmiştir.

Bu gerekçeyle kesin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında öğrencilerimizden Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alacakları, ilgili dönem itibariyle “Harç Borcu Yoktur” yazısı istenmesi gereği doğmuştur. Bu konuda ilke kararı alınmasına (12/05/2011 1105/150 sayılı YKK).

14- Danışman, tez izleme komitesi, tez jüri üyesi değişikliklerinde gerekçeli Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı istenmesi konusunda ilke kararı alınmasına (04/10/2011 1122/214 sayılı YKK).

15- Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders açma teklifleri dışında, ilk kez açılması talep edilen uzmanlık alan dersleri ile ilgili tekliflerin, takip eden yarıyıldan itibaren başlamak üzere kabul edilmesi konusunda ilke kararı alınmasına (05/06/2012 1155/20 sayılı YKK).

16- 6111 Sayılı Kanunun 173. maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen kayıt silme işlemi ortadan kalktığından, çeşitli sebeplerle doktora yeterlik sınavına giremeyen öğrencilerin, öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile devam eden dönemde doktora yeterlik sınavına girebilmesine ilişkin ilke kararı alınmasına (27/12/2012 1184/23 sayılı YKK).

17- Enstitümüz Lisansüstü programlarında açılan dersleri, lisansüstü programlarında kesin kayıtlı öğrenci seçmediği takdirde, dersin açılamayacağı ve özel öğrenci statüsündekilerin de bu dersleri alarak devam edemeyeceği hususunda ilke kararı alınmasına (13/02/2014 1252/122 sayılı YKK).

18- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarında yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı için, Anabilim Dalında üzerinde öğrenci yoğunluğu sebebiyle danışmanlık kabul edebilecek Öğretim Üyesinin bulunmadığı durumlarda Ankara Üniversitesi dışından Öğretim Üyesinin danışman olarak atanmasının ya da Ankara Üniversitesi dışındaki Öğretim Üyelerinin danışmanlıklarının bilimsel açıdan zaruri olduğu durumlarda ikinci danışman olarak atanmasının ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunca Enstitü Yönetim Kuruluna önerilmesi konusunda ilke kararı alınmasına (08/05/2014 1262/24 sayılı YKK).

19- 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması Hakkında Kanun” un 172 maddesinin ç, d, e, f fıkraları gereğince, Enstitümüz Yönetim Kurulunun 01/11/2012 tarih ve 1174 sayılı toplantısında aldığı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS)’ den alınan mezun transkriptlerinde başarısız derslerin gözükmemesi nedeniyle başarısız derslerin transkriptten Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinebilmesine ilişkin 84 sayılı ilke kararının iptaline (25/09/2014 1287/89 sayılı YKK).

20- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15. maddesinin 2. fıkrası “…Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının üniversite dışından olması durumunda yüksek lisans tezi yönetmiş olması zorunlu değildir”, 23. maddesinin 2. fıkrası “…Ancak bu Yönetmeliğin 20. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan fakültelerin öğretim üyeleri bu kapsam dışındadır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.” ve 34. maddesinin 2. fıkrası “…Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir” uyarınca, Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları ile ikinci tez danışmanı olarak atanan öğretim üyelerinin adlarının, jüri tarafından kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora tezlerinin iç kapak sayfalarında Tez Danışmanı ibaresinin altında  “İkinci Tez Danışmanı” ibaresinin eklenmesi hususunda ilke kararı alınmasına (12/04/2017 1449/53 sayılı YKK).

21- YÖK Genel Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında alınan Lisansüstü Eğitim Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerinin D-1 bendi; “Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir” hükmü uyarınca Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin de dönem projesini danışman öğretim üyesine sunmadan önce turnitin programından alınacak intihal kontrol raporundaki benzerlik oranının %20’yi aşmaması, aştığı takdirde gerekli düzeltmelerin yapılarak dönem projelerini tekrar danışman öğretim üyelerine sunmaları hususunda ilke kararı alınmasına (10/01/2018 1500/82 sayılı YKK).(İPTAL 19/02/2019 1586/5c)
22- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarından kendi isteği ile öğrencilik kaydını sildirerek daha sonra kesin kayıt yaptırdığı aynı program için daha önce aldıkları dersleri saydırma taleplerinin, 
– Eğitimin temel amaçlarını bozucu ve eşitliksiz çıkar sağlamaya yönelik bir girişim olduğu,
– Öğrencisi oldukları bir lisansüstü programa kayıtlı iken, eğitim-öğretim görmekte olduğu programdan kendi isteğiyle kaydını sildirip, yeniden aynı programa kayıt yaptırarak daha önce alınan derslerin yeniden saydırılmasında hukuki bir yararın da bulunmadığı
saptandığından, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 39/2 maddesi uyarınca tıpkı söz konusu aynı programın sınavına yeniden girilmesi gibi, programdaki derslerin de yeniden alınması gerektiği hususunda ilke kararı alınmasına (28/03/2018 1513/51 sayılı YKK).
23- Enstitümüz Yönetim Kurulunun 29/03/2017 tarih ve 1445/38 sayılı kararı yeniden incelendi: 
     -Enstitümüz Yönetim Kurulunun 10/01/2018 tarih ve 1500/82 sayılı kararı yeniden incelendi: 
     -Enstitümüz Yönetim Kurulunun 19/02/2019 tarih ve 1586/5 sayılı kararı yeniden incelendi:
     (a) YÖK Genel Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında alınan Lisansüstü Eğitim Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerinin D-1 bendi; “Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir” hükmü uyarınca Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrencilerden, tez savunma sınavına alınmadan önce istenilecek intihal kontrol raporunda aranacak benzerlik oranının %10’ u aşmaması hususunda ilke kararı alınmasına, 
     (b) Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin de dönem projesini danışman öğretim üyesine sunmadan önce turnitin programından alınacak intihal kontrol raporundaki benzerlik oranının %10’u aşmaması hususunda ilke kararı alınmasına, 
     (c) Enstitümüz Yönetim Kurulunun 29/03/2017 tarih ve 1445/38 sayılı kararı ve 10/01/2018 tarih ve 1500/82 sayılı kararının iptal edilmesine, 
     (d) Yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına başlanmasına, (25/02/2019 1589/50 sayılı YKK)