Özel Öğrencilik

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ
MADDE 49 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık bir lisans programı mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak gerekir.

(3) Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans programı mezunu olmak ya da 20 nci maddedeki niteliklere sahip olmak gerekir.

(4) Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu,  ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı  ile kabul edilir.

(5) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(6) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(7) Özel öğrencilik hakkı kazananlara öğrencilik süresince taşıyabilecekleri, kimlik bilgilerini gösteren geçici bir belge verilir.

(8) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren özel öğrenci oldukları belirtilen bir belge verilir.

(9) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(10) Özel öğrencilerin programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler ve kredileri, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.”(24/04/2017 yapılan değişiklik)

 

Enstitümüze özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde de belirtildiği üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte güz yarıyıl için 03 Eylül 2018 – 07 Eylül 2018 tarihleri arasında, bahar yarıyıl için ise 28 Ocak 2019 – 01 Şubat  2019 tarihleri arasında ilgili Anabilim Dallarına başvurmaları gerekmektedir. 

Özel Öğrenci olma isteminde bulunanlar tarafından Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine aşağıda sunulan belgelerin teslim edilmesi, aynı zamanda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına da dilekçe ile başvuruda bulunulması ve Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine sunulan belgelerin fotokopisinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine ve Bir Örnekleri Dilekçe Ekinde Anabilim Dalı Başkanlığına Sunulacak Belgeler:

1- Özel Öğrencilik Başvuru Formu
2- Transkript Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)
3- Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- 2 adet Fotoğraf (Enstitüye Teslim Edilecek)
6- Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümeli fotokopisi, var ise 
     Emniyet  Müdürlüğü’nden alınan YU numarası

4-Özel Öğrencilik Başvuru Formu (2 adet)

Özel Öğrencilik  Ders Seçme Formu

ÖZEL ÖĞRENCİLİK DERS ÜCRETLERİ
ENSTİTÜMÜZDEN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMAYA HAK KAZANANLAR İÇİN:

II. Öğretimden ders alanlar, aşağıda belirtilen IBAN numarasına II. öğretim ders kredi ücreti kadar ödeme yapacaklardır. (örnek olarak üç kredilik bir ders için 3×250=750 TL yatırılacaktır)

– KREDİ BAŞI 40 TL. (örnek olarak üç kredilik bir ders için 120 TL yatırılacaktır)
VAKIFBANK  TR420001500158007305513155 NOLU HESABINA YATIRILACAKTIR.