Özel Öğrencilik

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

MADDE 49 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek lisans programı mezunu veya 20 nci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak gerekir.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Enstitü anabilim/anasanat dalı programlarına kabul edilecek özel öğrenci sayıları ve koşulları ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edilebilir.

(4) Özel öğrencilerin, programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

Enstitümüze özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde de belirtildiği üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte güz yarıyıl için 05 Eylül 2016-20 Eylül 2016 tarihleri arasında, bahar yarıyıl için ise 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

Özel Öğrenci olma isteminde bulunanlar tarafından Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine aşağıda sunulan belgelerin teslim edilmesi, aynı zamanda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına da dilekçe ile başvuruda bulunulması ve Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine sunulan belgelerin fotokopisinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Enstitümüz Evrak Kayıt Birimine ve Bir Örnekleri Dilekçe Ekinde Anabilim Dalı Başkanlığına Sunulacak Belgeler:
1- Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının noter veya veren kurum onaylı örneği, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi  (1 adet)
2- Not Döküm Belgesinin (Transkript) noter veya veren kurum onaylı örneği, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi  (1 adet)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) (TC uyruklular için Nüfus Cüzdanı, yabancı uyruklular için Pasaport tercümeli onaylı örneği) (1 adet)
4- Dilekçe (2 adet)

Özel Öğrenci Ders Seçme Formu

ÖZEL ÖĞRENCİLİK DERS ÜCRETLERİ
ENSTİTÜMÜZDEN ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALMAYA HAK KAZANANLAR İÇİN:

II. Öğretimden ders alanlar, aşağıda belirtilen IBAN numarasına II. öğretim ders kredi ücreti kadar ödeme yapacaklardır. (örnek olarak üç kredilik bir ders için 3×250=750 TL yatırılacaktır)

– KREDİ BAŞI 40 TL. (örnek olarak üç kredilik bir ders için 120 TL yatırılacaktır)
VAKIFBANK  TR420001500158007305513155 NOLU HESABINA YATIRILACAKTIR.