ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 GÜZ YARIYILINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURAN YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN DUYURU

Üniversitemiz Senatosu’nun “Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen lisans programlarından mezun olmaları kaydıyla, başvuruda bulundukları bilim alanı için istenen yabancı dil yeterliliği ve ALES puanı şartlarının aranmamasının, uluslararası protokoller ile tezsiz/tezli yüksek lisans ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programları hariç, eğitim dili Türkçe olan programlara başvurularda ise Ankara Üniversitesi TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde başarmış olma şartı aranmasının ve programlara yerleştirme işlemlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılmasının uygun görüldüğü”ne ilişkin 04/11/2019 tarih ve 541/4758 sayılı kararı gereğince, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilerek yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35. maddesinin 2. fıkrasına dayanarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adaylar ile lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvuru belgeleri, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş; bu bağlamda,

1-Yabancı uyruklu adaylardan “okul tanıma” belgesini ibraz edemeyen adayların başvurularının şartlı kabulüne, bu adaylarla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na görüş sorulmasına, olumsuz cevap   alındığı taktirde başvuru ve kayıtlarının iptaline,

1-The applications of foreign candidates who could not submit to “school recognition” document were accepted conditionally. If the negative answer is received from the Council of Higher Education, the registration procedures will cancel.

2- Lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kayıt işlemleri için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları “denklik” belgelerini ibraz etmelerine, “denklik belgesi” ibraz edemeyen adayların başvurularının şartlı kabulüne, sözkonusu belgeyi sunmaları için Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin “Lisansüstü programlara kayıt” işlemlerini düzenleyen 53.maddesinin 4.fıkrası gereğince kendilerine üç (ay) süre tanınmasına, “denklik belgesi”ni ibraz edemeyen adayların şartlı başvurularının ve  kayıtlarının iptaline,

2- Citizens of the Republic of Turkey who  have completed the entire undergraduate education abroad, but can not submit to “equivalence certificate”  was accepted conditionally. It  has been given three months duration themselves to bring the certificate. The registration procedures of candidates who fail to submit “equivalence certificate” will cancel.

3- İlgili dönemde ilân edilen lisansüstü programların özel koşullarını sağlamayan adayların kayıt başvurularının iptaline,

3-The applications of the candidates who could not fulfill the special conditions of the graduate programs were cancel.

4- Türkçe lisansüstü programlara başvurmakla birlikte Türkçe dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvurularının şartlı kabulüne, bu belgenin sunulması için adaylara azami 1 (bir) yıllık süre tanınmasına, bu sürenin bitiminde ilgili belgeyi sunamayan adayların kayıtlarının iptaline,

4- The applications of the foreign candidates who applied to the graduate programs which education language is Turkish but who could not fulfill the Turkish language proficiency were accepted conditionally and  were given a maximum of 1 (one) year to themselves for the submission of this document. The applications of the candidates  who fail to submit the relevant document at the end of this duration will cancel.

5-Lisans ve/veya lisansüstü öğreniminin tamamını Türkçe bir programda tamamlamış yabancı uyruklu adaylardan, Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe Yeterlik Sınavından alınmış C1 Belgesi veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemesine,

5-It has been decided not to request C1 Certificate from Ankara University TÖMER Turkish Proficiency Exam or Yunus Emre Institute Turkish Proficiency Certificate from foreign candidates who have completed their undergraduate and /or graduate education in a Turkish program.

6- Temel eğitimini Türkiye’de, lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını ise yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan, Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe Yeterlik Sınavından alınmış C1 Belgesi veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Belgesinin istenmemesine,

6- It has been decided not to request C1 Certificate from Ankara University TÖMER Turkish Proficiency Exam or Yunus Emre Institute Turkish Proficiency Certificate from the citizens of the Republic of Turkey who have completed basic education in Turkey, but completed undergraduate and/or graduate education abroad.

7-Türkiye’deki üniversitelerin bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Dil Eğitim Merkezlerinden alınmış Türkçe dil belgelerinin, Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe Yeterlik Sınavdan alınmış C1 Belgesine veya Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yeterlik Belgesi’ne eşdeğer sayılmasına,

karar verilmiştir.

7-It has been decided to Turkish language documents received from other higher education institutions in Turkey were  equivalent of Turkish Proficiency Exam taken from Ankara University TOMER C1 or Turkish Yunus Emre Institute Proficiency Certificate.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 23 Temmuz 2020 tarihli ve 1317/33317 sayılı kararıyla, Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren, uluslararası protokol yapılan programlar ile tezli/tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programları hariç olmak üzere,  Türkçe öğretim yapılan programlarda öğrenim görecek öğrenciler için belirlenen ücret yıllık 16.000,00.-Türk Lirası, Yabancı Dilde öğretim yapılan Su Politikaları ve Güvenliği (İngilizce/Tezli Yüksek Lisans), Fikri Mülkiyet Hukuku (İngilizce/Tezli Yüksek Lisans), Fikri Mülkiyet Hukuku (İngilizce/Tezsiz Yüksek Lisans) ve  Medya ve İletişim Çalışmaları (İngilizce/Tezli Yüksek Lisans) programları için belirlenen ücret yıllık 24.000,00.-Türk Lirasıdır. Programlara kabul edilen adayların, öğrenim ücretlerini 2020-2021 akademik yılının başında ve ders seçme işlemleri sırasında banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Starting from the 2020-2021 academic year, except graduate programs carried out with international protocols or post-graduate secondary education with thesis/non-thesis and distance education programs, the tuition fees determined for students who will study in Turkish programs is 16,000.00.- Turkish Liras per year. Whereas,  the tuition fees determined for students who will study in foreign language programs such as Water Policy and Security (in English), Intellectual Property Law (in English, Thesis and Non-Thesis) and Media and Communication Studies (in English)  is 24.000,00.- Turkish Liras per year. Candidates will deposit their tuition fees to the bank account to be announced at the beginning of the 2020-2021 academic year and during course selection procedures. Candidates who are accepted to the programs will pay their tuition fees to the bank account at the beginning of the 2020-2021 academic year and during the selection of course procedures.

 

LİSTE 1: Lisansüstü programlara başvuruları kabul edilen adaylar, 

LIST 1: Candidates whose applications are accepted for graduate programs, 

LİSTE 2: Lisansüstü programlara başvuruları şartlı kabul edilen adaylar (Ankara Üniversitesi (TÖMER) C1 Belgesi’ni 1 (bir) yıllık süre içerisinde sunmaları gerekmektedir), 

LIST 2: Candidates whose are conditionally accepted for graduate programs, (They are required to obtain Ankara University TÖMER C1 Certificate within maximum 1 (one) year. 

LİSTE 3: Lisansüstü programların özel koşullarını sağlamadıkları için kayıt başvuruları iptal edilen adaylar, 

LIST 3: Candidates whose applications are canceled due to the failure of graduate programs to fulfill their special requirements. 

Bu ilan 24/08/2020 tarihinde yayınlanmıştır.