List of Foreign Candidates applied for Fall Semester 2020-2021 to the Graduate Programs of Ankara University (click for results)

Ankara Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran  Yabancı Uyruklu Adayların Listesi (sonuçlar için basınız)

List of Foreign Candidates applied for Fall Semester 2020-2021 to the  Graduate Programs of Ankara University (click for results)

Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla, listede adları yazılı adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda istenen belgeleri sadece kargo yoluyla 10 Ağustos 2020 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü adresine göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Due to the global epidemic of Coronavirus (COVID-19), candidates whose names are listed to must send the original documents requested (see below) to the address of the Graduate School of Social Sciences only by cargo until August 10, 2020 for final registration. Applications to be made personally will not be accepted.
Belgeler Yönetim Kurulu tarafından incelenecek ve kayıt hakkı kazanan adaylar 17 Ağustos 2020 tarihinde web sayfasından ilân edilecektir.

The documents will be reviewed by the Executive Board of the Graduate School of Social Sciences and the names of the candidates who have won the  registration will be announced on the website on August 17, 2020.

Türkçe olarak sürdürülen lisansüstü programların yıllık öğrenim ücreti 2000 Euro, İngilizce olarak sürdürülen lisansüstü  programların yıllık öğrenim ücreti ise 3000 Euro’dur.

Annual tuition fees of M.A and Ph.D programs in Turkish are 2000 € and in English are 3000 €.

Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında eksik belge olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi  durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesine göre kayıt işlemleri iptal edilecektir.  

In accordance with 53/3 article of Ankara University Graduate Education Regulation, the final registration process of the candidates will canceled if the documents sent to the Graduate School of Social Sciences for the final registration are missing or the documents are not sent to the Graduate School.

İSTENEN BELGELER

REQUESTED DOCUMENTS

-6 adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.)
6 biometric photos (4.5 x 6 cm.)
-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya mezun olunan üniversite tarafından verilmiş onaylı örneği ve tercümeleri
-A translation copy of the diploma or graduation certificate approved by notary or University
-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi veya “Okul Tanınma Belgesi” (noter onaylı)
-Certificate of the equivalence document or “School Recognition Certificate” received from the Higher Education Council (YÖK).
-Not Döküm Belgesi (Transkript) (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi)
-Transcript (Translation of the ones received from foreign countries approved by notary)
-Pasaport fotokopisi ve sayfalarının tercümesi (noter onaylı)
-Copy of the passport and the translation of pages approved by notary
-Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi (Türkçe programlara başvuracak adaylar için)
-Original or computer printout of TÖMER-Ankara University Turkish exam result document or Turkish Proficiency Certificate to be obtained from Yunus Emre Enstitüsü (For candidates who will apply to Turkish graduate programs)
-TÖMER ADP C1 belgesi (Türkçe programlara başvuracak adaylar için)
-TÖMER ADP C1 Certificate (For candidates who will apply to Turkish graduate programs)
-Burs belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı) (burslu okuyacak adaylar için)
-Scholarship certificate (original or computer output) (for candidates with scholarship)

– Uluslararası Öğrenci Formu

– International Student Form

-İMZALI  YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KESİN KAYIT FORMU

Bu ilan 17/07/2020 tarihinde yayınlanmıştır.