YABANCI UYRUKLU ADAYLAR VE LİSANS ÖĞRENİMİNİ YURT DIŞINDA TAMAMLAMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN DUYURU

DUYURU / ANNOUNCEMENT 

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların programlara yerleştirme işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yapılacaktır. 
The registration procedures of the foreign candidates and the Turkish citizens who have completed their undergraduate education abroad in the spring semester of 2019-2020 academic year will be held by the Executive Board of the Graduate School of Social Sciences. 

Adayların, 27-29 Ocak 2020 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine sunmaları gerekmektedir. 
Candidates are required to submit the following documents to the registry unit of the Graduate School of Social Sciences between January 27-29, 2020. 

İSTENEN BELGELER 
REQUESTED DOCUMENTS 

-6 adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.) 
-6 biometric photos (4.5 x 6 cm.)

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya mezun olunan üniversite tarafından verilmiş onaylı örneği ve tercümeleri 
A translation copy of the diploma or graduation certificate approved by notary or University  

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi (noter onaylı) 
-Certificate of the equivalence document received from the Higher Education Council (YÖK) (For the Turkish citizens who have completed their undergraduate education abroad) . 

Not Döküm Belgesi (Transkript) (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) 
Transcript (Translation of the ones received from foreign countries approved by notary )     

-Pasaport ile bunların tercümelerinin noter onaylı örnekleri 
-Copies of the passport and their translations approved by notary     

-Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesinin (TÖMER ADP C1 Belgesi) aslı veya bilgisayar çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi 
-Original or computer printout of TÖMER-Ankara University Turkish exam result document (TOMER ADP C1 Certificate) or Turkish Proficiency Certificate to be obtained from Yunus Emre Enstitüsü    

-Online Başvuru Formu (Sistem Çıktısı)
-Online Application Form (System Output)

Yabancı uyruklu öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı katkı payı ücretleri 

 

Bu ilan 06/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 23/01/2020 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 22/01/2020 tarihinde yayınlanmıştır.