Özel Öğrencilik Başvuruları Hakkında

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Özel Öğrenci Başvuruları,  29 – 31 Ocak 2018  tarihleri arasında ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılacak olup, adaylardan istenilen belgelerin bir nüshası Enstitümüz Müdürlüğüne, diğer bir nüshası da değerlendirilmek üzere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına eş zamanlı olarak  elden teslim edilecektir.

Enstitümüze teslim edilmeyen özel öğrenci başvurularına ilişkin evrakların, adaylar tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvuruda bulunularak elden teslim edilmiş olsa dahi Müdürlüğümüzce işleme alınamayacağının önemle hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Enstitümüz  Kurulunun  22.11.2017  tarihli  toplantısında,  2017-2018  eğitim-öğretim  yılı  bahar yarıyılından  itibaren  Lisansüstü  programlara  kabul  edilecek  özel öğrenci azami sayısının Anabilim Dalı Akademik Kurulunun belirleyeceği şartlar doğrultusunda ilgili programa Enstitü Yönetim Kurulukararı ile kabul edilen öğrenci sayısı kadar olmasına karar verilmiştir.

 Bu  bağlamda,  Ankara  Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 49.maddesi “Biryükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler,  enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile  özel  öğrenci  olarak kabul edilerek  belirlenen  derslere  devam edebilirler. Bu  öğrenciler  de  kayıtlı öğrenciler  gibi izledikleri  derslerin  bütün  koşullarına  uymak  ve  derslerin  bütün  gereklerini  yerine  getirmek zorundadırlar.” gereğince başvuruda bulunanların;

Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık bir lisans programı mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmaları,Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans programı mezunu olmak ya da 20 nci maddedeki niteliklere sahip olmak gerekir. 

Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

Özel Öğrencilik Başvurusunda Teslim Edilecek Belgeler:
1- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi
2- Transkript Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)
3- Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümeli fotokopisi, var ise Emniyet Müdürlüğü’nden alınan YU numarası
6- 2 adet Fotoğraf

KREDİ BAŞI 40 TL. (örnek olarak üç kredilik bir ders için 120 TL yatırılacaktır)
VAKIFBANK  TR42 0001 5001 5800 7305 5131 55  nolu hesabına yatırılacaktır.

Özel Öğrenci Başvuru Formu
Özel Öğrenci Ders Seçme Formu