Özel Öğrencilik Başvuruları Hakkında

2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Özel Öğrenci Başvuruları, 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylardan istenilen belgelerin bir nüshası Enstitümüze, diğer bir nüshası da değerlendirilmek üzere ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına elden teslim edilecektir.
Enstitümüze teslim edilmeyen özel öğrenci başvurularına ilişkin evrakların, adaylar tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına başvuruda bulunularak elden teslim edilmiş olsalar dahi Müdürlüğümüzce işleme alınmayacaktır. 

Bu bağlamda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin  49.maddesindeki;
“Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. 
Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık bir lisans programı mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak gerekir. 
Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans programı mezunu olmak ya da 20 nci maddedeki niteliklere sahip olmak gerekir. 
Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. 
Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. 
Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

Özel Öğrencilik Başvurusunda Teslim Edilecek Belgeler:
1- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi
2- Transkript Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)
3- Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümeli fotokopisi, var ise Emniyet Müdürlüğü’nden alınan YU numarası

Özel öğrenci başvuru formu