Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 21/06/2021 tarihli ve 576/5164 sayılı kararıyla Üniversitemiz enstitülerinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılan lisansüstü programlarına başvuran ve sözkonusu kararın ilgili maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek adayların listesi EK’tedir.

Yedek listedeki adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgeleri 3-4 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak https://basvuru.ankara.edu.tr/ adresindeki başvurulan programa ait alanda yer alan belge yükleme butonu ile sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için sisteme yükledikleri belgeler arasında uyuşmazlık bulunduğu veya eksik belge ya da yanlış beyân olması ya da istenen belgeleri ibraz etmemeleri durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince kayıt işlemleri iptal edilecektir.

İlân edilen lisansüstü programların özel koşullarını sağlamayan adayların kayıt başvuruları iptal edilecektir. 

Lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kayıt işlemleri için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları “okul tanıma” belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

IMPORTANT ANNOUNCE FOR FOREIGN CANDIDATES

Candidates who will enroll in graduate programs from the reserve list must upload the documents listed below to the system online between 3-4 August 2021 by clicking the document upload button at https://basvuru.ankara.edu.tr

In accordance with the decision of the University Senate, in case of inconsistency between the documents uploaded to the system for the application and registration processes, incomplete documents or false declarations, or if they do not submit the required documents, the candidates who registered for the graduate programs, registration will be cancelled in accordance to the Graduate Education Regulations of Ankara University.

The applications of the candidates who cannot meet the special conditions of the graduate programs may be cancelled.

The applications of the foreign candidates who applied to the graduate programs which education language is Turkish but who could not fulfill the Turkish language proficiency were accepted conditionally and  were given a maximum 1 (one) year to themselves for the submission of this document. The applications of the candidates  who fail to submit the relevant document at the end of this duration will cancel.

It has been decided not to request C1 Certificate from Ankara University TÖMER Turkish Proficiency Exam from foreign candidates who have completed their undergraduate and /or graduate education in a Turkish program.

Foreign candidates who are accepted to the graduate programs will pay their tuition fees to the bank account at the beginning of the 2021-2022 academic year and during the selection of course procedures.

 KESİN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ:
List of Substitute Candidates for Final Registration:

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAYLAR
List of Substitute Candidates who will register for Ph.D. programs
   

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAYLAR
List of Substitute Candidates who will register for Master’s programs

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
Required Documents for Final Registration:

Yüksek Lisans veya Doktora Kesin Kayıt Formu (Türk Öğrenciler için, imzalı)

Final Registration Form for Master’s or Doctorate (for Foreign Candidates, signed)   

– Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet biyometrik fotoğraf

-Biometric photograph (1/newly taken)

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.),

-Diploma or Graduation Certificate (Diplomas obtained from foreign countries must be approved by the University or Notary and Turkish translations approved by Notary 

-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi), (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN NOT DÖKÜM BELGESİ DE GEÇERLİDİR.)

-Transcript (Approved by University or Notary and  Turkish translations approved by Notary)

 -Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,
-Passport copy (for Foreign Candidates)

-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
-Proficiency document for English Language

-Başvuru sırasında başvuru ekranından alınan ENSTİTÜ BAŞVURU BİLGİ FORMU Öğrenci Bilgileri çıktısı (İmzalı)
– Graduate School Information Form from the Application Screen (Student Informations) (Printout, signed)